דף הבית | מפת אתר | צור קשר | English
חדשות ועידכונים
מעוניינים להזמין שקיות ? התקשרו: 08-6357720 או לחצו כאן

פתרונות החברה
אריזות מונעות קורוזיה VCI2000
פרופילי פסגור Zipper Profiles
אריזות אנטי סטטי Anti static
אריזות אנטיפוג Anti-Fog | גרופית
אריזות ביופרש BioFresh
שקיות פסגור - Zipper Bags
שקיות מכירה (דליה מחוזקת)
שקיות מתלה
לקבלת פרטים נוספים

אריזות ביופרש

אחסון משמש באוירה מבוקרת - ביופרש

הדו"ח הוגש למועצת הפירות על ידי:
סוזן לורי ואסיה וכסלר, חטיבת האחסון, מרכז וולקני.
יצחק קוסטו, שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

הקדמה

בישראל מגדלים זן עיקרי אחד של משמש, 'רעננה'. כמויות גדולות של רעננה מבשילות בכל חלקי הארץ בפרק זמן קצר של שבועיים עד שלושה בחודש יוני. על מנת למנוע נפילת מחירים ולהאריך את תקופת השיווק, מאחסנים את הפרי ב-0 מ"צ. אולם, תקופת האחסון האופטימאלית תוך שמירה על איכות הפרי הינה עד שלושה שבועות, תלוי בבשלות הפיסיולוגית של הפרי בעת הקטיף.
אחסון מעבר לתקופה זאת של שלושה שבועות יגרום לבעיות של השחמה פנימית של ציפת הפרי. מחקרים שנערכו בעבר הראו שאחסון באווירה מבוקרת יכול להאריך את תקופת האחסון של הפרי לחמישה שבועות ללא סימנים לנזקים בציפה, בתנאי ששומרים על רמת CO2 של בין 10% ל-15%.
בשנה שעברה נערך ניסוי אחסון ממושך בבית האריזה 'רפקור', בו נסגרו סלי פרי באופן אינדיבידואלי בתוך ביטנות מסוג Xtend המיוצרות על ידי Setpac, במטרה ליצור אווירה מבוקרת בתוך הביטנה. משמעות הדבר קבלת ריכוז גבוה של CO2 במשך האחסון על ידי נשימת פרי. השנה החלטנו לאטום תיבות שלמות (21 בסך הכול) בתוך ביטנות ענקיות כדי ליצור אווירה מבוקרת בתוך התיבה.

שיטות
הפרי נקטף בקטיף מסחרי ב-28 ביוני 2001, ועבר קירור באוויר מאולץ במשך הלילה בבית האריזה רפקור. שש עשרה תיבות נבחרו לניסוי. הפרי היה צהוב בהיר עם קו תפר ירוק. התיבות בוטנו בסוגים שונים של ביטנות, ובכל תיבה הושמו 18 קרטונים של פרי (8 ק"ג של פרי ארוזים בתוך ארבעה מגשי פלסטיק). החלקים העליונים של התיבות כוסו ונקשרו. שלושה קרטונים בכל תיבה הושארו מחוץ לביטנה כקבוצת ביקורת של התיבה. קבוצות הטיפול היו כלהלן:
ביטנות ביו פרש של גרופית פלסטיק ביו פרש – ארבע תיבות
ביטנות פוליאתילן (PE) בעובי של 70 מיקרון – שלוש תיבות
ביטנות פוליאתילן (PE) בעובי של 150 מיקרון – שלוש תיבות
תיבה אחת שבה הפרי הושם על ביטנות אקסטנד מתוצרת סטפק, כשכל קרטון מונח בנפרד (כפי שנעשה בשנה הקודמת).
חמש תיבות נוספות כוסו בשרוול פוליאתילן בעובי של 40 מיקרון המשמש לכיסוי תיבות של אגסים; תיבה אחת כוסתה לבדה, וארבעת התיבות הנותרות כוסו בזוגות.
הטמפרטורה בחדר שבו היו התיבות הייתה 6.5 מ"צ, והטמפרטורה של הפרי הייתה 2.5 מ"צ. התיבות הועברו לאחסון ב-0 מ"צ והושארו שם 34 ימים עד 1 ביולי 2001. האוויר בתוך כל אחת מהביטנות עבר אנליזה ב-6 ביוני, 19 ביוני ו-1 ביולי מייד לפני הפתיחה. בביטנות שבהן רמת החמצן ירדה מתחת ל-2%, נוקבו חורים בביטנה בעזרת מזרק.
ב-1 ביולי 2001 שלושה קרטונים של משמש נלקחו מכל תיבה (שני קרטונים שהיו באווירה מבוקרת וקרטון אחד מקבוצת ביקורת) למרכז וולקני לבדיקות.
הפרי נבדק עם הוצאתו, שוב יומיים לאחר מכן ולבסוף לאחר יומיים נוספים, שתי הבדיקות האחרונות נעשו לאחר שהפרי אוחסן בטמפרטורת מדף (20 מ"צ) באותם ארבעה ימים. התכונות שנבדקו היו:
1. נזק פנימי וחיצוני – דרגת ההשחמה הפנימית (הבעיה העיקרית) הוגדרה כקלה, בינונית או חמורה.
2. ריקבון
3. צבע הקליפה על הסקאלה "a" של כרונומטר מינולטה, ומבוסס על דירוג חזותי של צהוב ירקרק, צהוב או צהוב בהיר.
4. מוצקות, בעזרת פנטרומטר Penifil עם ראש בעובי 8 מ"מ על דגימות של פרי קלוף.
5. רמת הסוכר – תכולת מוצקים מומסים (SSC) במיץ מעשרה משמשים, בעזרת רפקטומטר Atago.
6. חומציות (TA) – רמת חומצת הפרי במיץ כפי שנמדדה על ידי מכשיר טיטור אוטומטי Metrohm.
שתי חזרות מכל קרטון בוצעו בכל תאריך של בדיקות.

תוצאות
הטיפולים ורמות הגזים שנמצאו בתיבות מוצגים בטבלה 1.
ביטנות הביו פרש של גרופית פלסטיק שמרו על רמות CO2 של פחות מ-20% ועל חמצן ברמה של יותר מ-2% במשך כל משך האחסון – טווח המטרה של רמות ה-CO2 והחמצן. בדומה, בביטנות האקסטנד בקרטונים האינדיבידואלים, נמצאו רמות CO2 של בין 10% ל-15%. רמות החמצן היו גבוהות יותר בביטנות האקסטנד בהשוואה לביטנות הביו פרש של גרופית פלסטיק, משום שבביטנות האקסטנד יש מיקרו ניקוב (חורים זעירים). בביטנות ה-PE, לא הושגה האווירה המבוקרת הרצויה.
בביטנות בעובי 70 מיקרון נוצרו רמות CO2 שעלו על 20%, והתוספת של מיקרו ניקוב לא הורידה את רמות ה-CO2, אלא רק מנעה את עלייתן. לא היה אפשרי לאטום את הביטנות בעובי 150 מיקרון בתחילת הניסוי, וזאת הסיבה להבדלים בין תיבות מאותה קבוצת טיפול. אולם, הביטנות האלה גם אפשרו יצירת רמות עודפות של CO2.
עם ההוצאה מהקירור, כל הפירות נראו בריאים פרט לפירות מהתיבה שבה רמת ה-CO2 הייתה יותר מ-20%. בפירות האלה נראו סימני צריבה חומים על הקליפה, סימן לנזק של CO2. בכל קבוצות הטיפול, קליפת הפרי הייתה צהובה בהירה, מוצקה ונראה בה ריקבון מועט (טבלה 2).
ברוב קבוצות הטיפול, המוצקות ורמות החומציות של הפרי היו גבוהות יותר בפרי שאוחסן באווירה המבוקרת בהשוואה לפירות קבוצת הביקורת באוויר הרגיל. צבע הקליפה ו-SCC היו דומים בקבוצת הבקרה ובקבוצות האווירה המבוקרת.
הפרי מהתיבות עם ביטנת האקסטנד שמר על רמות גבוהות יותר של מוצקות וחומציות מאשר הפרי בקבוצות הטיפול האחרות. הייתה השחמה פנימית מועטה בפרי עם הוצאתו מהקירור פרט לפרי בתיבות שבוטנו ב-PE בעובי 150 מיקרון, שנראתה בו השחמה קלה של הציפה (הנתונים לא מוצגים).
איכות הפרי אחרי אחסון של יומיים וארבעה ימים ב-20 מ"צ מוצגת בטבלה 3 ובאיור 3.
הפרי בכל קבוצות הטיפול שבהן נוצרה אווירה מבוקרת שמר על המוצקות שלו, הקליפה נראתה בצבע בהיר, והיו בו השחמה פנימית פחותה או מושהית וג'ל על הציפה. הריקבון היה מועט בפרי שאוחסן בתיבות שבוטנו בביטנות האקסטנד והביו פרש של גרופית פלסטיק, אבל לא בתיבות שבוטנו בביטנות PE, בהן הנזק נגרם על ידי הרמה הגבוהה של CO2.
כיסוי התיבות בפלסטיק לאגסים לא יצר אווירה מבוקרת, ולכן לא איפשר את ההשפעות החיוביות של הכיסויים האחרים. רמות גבוהות של השחמה פנימית נמצאו בפרי הזה אחר יומיים של חיי מדף, בדומה לרמות שנמצאו בקבוצת הביקורת.

שתי תיבות, אלו שבוטנו בביטנות אקסטנד וביו פרש של גרופית פלסטיק, שמרו על איכות התכולה שלהן לאורך כל 34 ימי האחסון ב-0 מ"צ, ובמשך שני ימי אחסון נוספים של חיי מדף ב-20 מ"צ. בקבוצות הטיפול האלו, רמות ה-CO2 שהתקבלו נעו בין 10% ל-20%. הפרי בקבוצות הטיפול האלה שמר על מוצקות מספקת אפילו אחרי ארבעה ימים של חיי מדף. רמת הריקבון, השחמת הציפה והתפתחות הג'ל אחרי יומיים של אחסון על המדף ב-20 מ"צ היו נמוכות, אם קיימות בכלל. בניגוד לכך, אחרי ארבעה ימים של אחסון על המדף, ההשחמה הפנימית הייתה גבוהה, גם אם נמוכה יותר מאשר בקבוצת הביקורת.
ניתן להסיק שאחסון בתנאי אווירה מבוקרת מביא לאיכות פרי גבוהה יותר אפילו אחרי חמישה שבועות, אבל מאפשר חיי מדף קצרים יותר.
ברצוננו להודות לעובדים בבית האריזה רפקור על עזרתם ותרומתם לביצוע הניסוי הזה. 

 

טבלה 1. טיפולים והרכבי הגזים בתוך שקיות המשמש עם אווירה מבוקרת.
 

mivdakey mutzarim 1

טבלה 2. איכות המשמש אחרי אחסון של 34 ימים ב-0 מ"צ באוויר רגיל או באווירה מבוקרת (MAP).

midvakey mutzarim 2


 

טבלה 3. איכות המשמש אחרי שניים וארבעה ימים של אחסון ב-20 מ"צ.

mivdakey mutzarim 3
 

↑חזרה לראש הדף בחזרה לדף הבית

קיבוץ גרופית, ד .נ אילות, מיקוד 8882500   טל': 08-6355600 - 08-6357720 - 08-6355601, פקס: 08-6357723,  דוא"ל: info@grofitplastics.com


פתרונות אריזה | מפעל פלסטיק | אריזות מונעות קורוזיה | פרופילי פסגור | הארכת חיי מדף | אריזות אנטי סטטי | אנטיפוג | אריזות ואקום | פוליאתילן | אריזות ניילון | שקיות פסגור | פולימריםמתלים לשקיות | שקיות פלסטיק | שקיות ואקום | ייצור שקיות ניילון | פוליפרופילן | שקיות מתלה | אריזה פלסטיק | מידע מקצועי

 

 

אפסייט - בניית אתרים | קידום אתרים בניית אתרים אפסייט